Cyklus projektového riadenia

Téma progres

Cyklus projektového riadenia

Cyklus projektového riadenia

Každý projekt je z dôvodu riadenia rozdelený do niekoľkých častí. Tieto časti sa odborne nazývajú skupiny procesov riadenia projektu a spoločne tvoria cyklus riadenia projektu. V každom projekte sa pravidelne opakujú tieto procesy procesov:

· spúšťanie
· plánovanie
· uskutočňovanie
· kontrolovanie
· ukončovanie

Teraz si predstavím fázu Spúšťania projektu.

Spúšťanie projektu začína rozhodnutím reagovať na zistenú príležitosť alebo hrozbu prostredia formou projektu a schválením mandátu projektu, končí rozhodnutím projekt spustiť/nespustiť a v prípade spustenia schválením zadania projektu alebo podpisom zmluvy.

Na začiatku je vždy myšlienka – nápad na projekt, projekty sú teda nástrojom, ako reagovať na vplyv prostredia.

Mandát projektu je písomný dokument, ktorý vydáva vedenie trvalej organizácie a je výsledkom rozhodnutia vedenia organizácie reagovať na príležitosť alebo hrozbu prostredia formou projektu.

Zadávateľ projektu je zvyčajne manažér vrcholového vedenia trvalej organizácie. Je zodpovedný na riadenie prác pri definovaní účelu projektu a vypracovaní zdôvodnenia projektu.

Návrhový tím je dočasný tím, ktorý pracuje iba pri spúšťaní projektu. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať jednotlivé kroky k spusteniu projektu

Zúčastnené strany sú ľudia alebo skupiny, ktoré sú buď zainteresované na priebehu a úspechu projektu, tzn. že podporujú projekt, alebo ktorých záujmy sú projektom obmedzené a v tom prípade môžu byť proti projektu.

Zúčastnené strany môžu projekt podporovať alebo mu klásť odpor.

Niekoľko skupín zúčastnených strán:

· investor – ten, kto bude projekt financovať
· užívateľ – ten, kto bude využívať výstupy projektu
· dodávateľ – ten, kto bude dodávať tovary, služby a stavebné práce
· manažér projektu a projektový tím
· iné priamo a nepriamo zúčastnené strany

Zdôvodnenie projektu je písomný dokument, ktorý zdôvodňuje potrebu a očakávaný prínos projektu pre trvalú organizáciu. Slúži ako podklad pre rozhodnutie, či projekt spustiť alebo nespustiť. Jeho obdobou môže byť návrh projektu.