Implementácia a zmeny

Téma progres

Implementácia a zmeny

Ďalšou tému je riadenie implementácie a monitoring projektu.

Za riadenie a kontrolovanie postupu prác je zodpovedný manažér projektu.

Za kontrolovanie projektu je zodpovedný na najvyššej úrovni zadávateľ projektu, alebo projektová rada, ktorá môže túto úlohu delegovať.

Progres projektu je prediskutovánaný na pracovných alebo projektových poradách poradách.

Tie môžu byť:

· riadené časom  – organizované pravidelne v dohodnutých časoch
· riadené udalosťou – organizované pri dosiahnutí určitej udalosti – míľnik, koniec etapy a pod.

Ďalšou súčasťou implementácie projektu je vypracovanie Správy o stave projektu.

Správa o stave projektu je oficiálny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie o stave a postupe prác projektu s hlavným zameraním na prvky projektového trojuholníka – tzn. čas, financie a kvalitu.

Neexistuje jednotná forma správy  alebo hlásenia.

Správy môžu byť:

· riadené časom
· riadené udalosťou

Pravdepodobne neexistuje projekt, ktorý by sa pri svojej implementácií nestretol s nejakými zmenami.

Zmeny v projekte sú premeny niektorej časti projektu oproti pôvodne schválenému plánu projektu.

Môžu sa týkať všetkých prvkov projektového trojuholníka – tzn. financií, času a kvality.

Ako sa pripraviť na zmeny v projekte?

Dôležité je spracovať plán projektu a pripraviť a odsúhlasiť postup, ako riadiť zmeny v projekte.

Postup návrhu a prediskutovanie zmien sa volá kladenie požiadaviek na zmenu.

Ide o vopred dohodnutý postup, kto a ako môže o zmenu žiadať. O  zmenu môžu žiadať všetci zástupcovia zúčastnených strán pracujúci v organizácii projektu.

Požiadavka na zmenu  je písomný dokument, ktorý je využívaný na oficiálne predkladanie požiadavky na posúdenie a rozhodnutie o navrhovanej zmene v projekte

Ďalším krokom je rozhodovanie o zmene.

Rozhodovacie právomoci sú zvyčajne popísané v dokumente právomocí a zodpovedností a sú priamo úmerné závažnosti zmeny, ktorá sa vyjadruje triedami závažnosti zmeny

Spôsob uskutočňovania zmeny môže mať tri podoby – schválenie, zamietnutie alebo odloženie.

Rozlišujeme tri triedy zmien.

Trieda 1 je zmena, ktorá spôsobí rozsiahle dôsledky. Zásadným spôsobom ovplyvňuje projekt ako celok. Môže ju schváliť iba investor.

Trieda 2 je zmena, ktorá spôsobí podstatné dôsledky. Významne ovplyvní jednotlivé etapy projektu, napr. projektový trojuholník. Túto zmenu môže schváliť zadávateľ projektu alebo projektová rada.

Najmenej závažné sú zmeny Triedy 3. Ide o zmeny, ktoré spôsobia menšie dôsledky.  Majú nepodstatný vplyv na etapy projekt. Môže ich schváliť manažér projektu.