LogFrame – Intervenčná logika

Téma progres

Ako sme si už predstavili, logická matica je tabuľka – 4×4, so 16 políčkami. Začíname ju vypĺňať prvým stĺpcom, a to prvou časťou – hlavným cieľom.

Hlavný cieľ vysvetľuje, prečo je projekt dôležitý pre spoločnosť, a to s ohľadom na dlhodobé prínosy koncovým prijímateľom a širšie benefity iným skupinám.

Hlavný cieľ pomáha ukázať, ako projekt zapadá do regionálnych alebo sektorových politík donorskej agentúry, vládnych alebo relevantných organizácií, alebo v prípade interného projektu, aj samotnej trvalej organizácie.

Je však dôležité dodať, že sa nedá sa dosiahnuť len samotným projektom. Projekt len prispeje k dosiahnutiu celkových cieľov, ktoré sú určené donorom alebo trvalou organizáciou.

V našej prípadovej štúdii o projekte Divadelného festivalu Štátneho divadla Košice, by mohol byť hlavný cieľ zadefinovaný napríklad ako „Zvýšenie návštevnosti kultúrnych podujatí v Košickom samosprávnom kraji“. Je zrejmé, že náš projekt tomu dopomôže, nemôže však zabezpečiť celkové zvýšenie kultúrnych podujatí v Košickom samosprávnom kraji.

Ako ďalší definujeme špecifický cieľ. Špecifický cieľ popisuje cieľ , ktorý má byť dosiahnutý implementáciou samotného projektu. Mal by byť definovaný s ohľadom na udržateľné prínosy pre cieľové skupiny. V menej komplexných projektoch je obyčajne lepšie mať len jeden špecifický cieľ pre projekt.

 V prípade nášho fiktívneho projektu by špecifický cieľ alebo výsledok mohol byť zadefinovaný napríklad ako „Zrealizovať divadelný festival s názvom „História sa môže zopakovať““. Má ísť teda o cieľ, ktorý je možné dosiahnuť len samotnou realizáciou projektu.

Tretím políčkom v prvom stĺpci sú výstupy. Hovoríme o výstupoch realizovaných aktivít, kombináciou ktorých možno dosiahnuť projektový zámer. Mali by byť vo svojej definícii hmatateľné. Napríklad to môže byť zorganizovaná konferencia, zrealizovaná výskumná štúdia, zrealizované školenie a podobne. Výstupy by mali byť očíslované.

V našej prípadovej štúdií si ako výstupy môžeme zadefinovať napríklad:

1. Stretnutia prípravného výboru
2. Tlačová konferencia
3. Promo kampaň
4. Zrealizované predstavenia
5. Záverečné podujatie

Poslednou častou v prvom stĺpci sú aktivity. Aktivity predstavujú akcie, ktoré majú dospieť k výstupom a sumarizujú to, aké konkrétne kroky sa uskutočnia počas projektu. Mali by byť zadefinované v takej úrovni detailu, že im je možné priradiť časový rámec a vlastníka zodpovedného za realizáciu danej aktivity. Mali by byť priradené k výstupom pomocou relevantného číslovania, teda aktivita 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 a podobne. Odporúčame zadefinovať aktivity ako slovesá napr. v tvare neurčitku alebo aj ako slovesné podstatné meno, napríklad realizovanie, uskutočnenie a iné.

Nakoľko aktivity definujú úlohy a kroky, ktoré musia byť zrealizované za účelom dosiahnutia výstupov, resp. cieľov projektu, sú aj aktivity v našej prípadovej štúdií zadefinované podrobnejšie.

1.1  Organizovanie stretnutí projektového výboru
1.2   Realizovanie stretnutí prípravného výboru
1.3  Vypracovanie finálneho zoznamu  predstavení uvedených počas festivalu a program záverečného podujatia

Ďalšie aktivity, naviazané na náš druhý výstup – tlačovú konferenciu, by mohli znieť nasledovne:

2.1  Organizovanie tlačovej konferencie
2.2  Realizovanie tlačovej konferencie
2.3  Monitorovanie výstupov z tlačovej konferencie

Ďalšie aktivity by mohli byť:

3.1 Organizovanie promo kampane
3.2 Realizovanie promo kampane
3.3 Vyhodnotenie promo kampane

Aktivity, ktoré sú naviazané na samotné predstavenia by mohli znieť nasledovne:

4.1 Organizovanie predstavení počas festivalu
4.2  Realizovanie vystúpení počas festivalu

Podobne sú zadefinované aj ďalšie aktivity:

5.1 Organizovanie záverečného podujatia
5.2 Realizovanie záverečného podujatia

Veľmi častou býva v projektoch ako povinná aktivita zadefinovaný Projektový manažment. V našom prípade by teda šiestou aktivitou bol Projektový manažment.