LogFrame – Objektívne overiteľné ukazovatele

Téma progres

Po vyplnení prvého a štvrtého stĺpca prechádzame do druhého stĺpca, ktorý definuje ukazovatele a prostriedky. Tento stĺpec začíname vypĺňať zhora.

Ukazovatele sú podrobným popisom na úrovni hlavného cieľa, špecifického cieľa a výstupov.

V rámci logickej matice neexistujú ukazovatele na úrovni aktivít. Ukazovatele pre aktivity sú obyčajne definované počas prípravy plánu aktivít, v ktorom sa presnejšie špecifikujú aktivity.

Aj túto časť logickej matice si predstavíme na našom príklade.

Objektívne overiteľné ukazovatele na úrovni hlavného cieľa by mohli byť zadefinované napríklad ako:

Počet návštevníkov kultúrnych aktivít v Košickom samosprávnom kraji – pričom určíme aj zmenu ukazovateľa v čase

Zvýšenie povedomia  o hrozbách xenofóbie – nakoľko je téma festivalu zameraná na boj proti extrémizmu

Na úrovni špecifického cieľa môže byť napríklad zadefinované:

· Počet účastníkov – 800
· Počet zorganizovaných vystúpení– 12
· Počet zorganizovaných záverečných podujatí – 1

A na úrovni výstupov:

1. Počet stretnutí prípravného výboru
2. Počet zorganizovaných tlačových konferencií
3. Počet promo aktivít
4. Počet zrealizovaných predstavení
5. Počet záverečných podujatí

Často je nevyhnutné identifikovať viac ako jeden ukazovateľ pre špecifický cieľ.  A to v prípade, že jeden ukazovateľ nám neposkytne dostatočné informácie o výstupoch projektu. Ale snažte sa vyhnúť problému s príliš veľkým počtom ukazovateľov.

Ako sme spomínali, na úrovni aktivít nedefinujeme objektívne overiteľné ukazovatele. Na tomto miest uvádzame prostriedky – teda prehľad fyzických a nefyzických vstupov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovaných aktivít. Prostriedky sú uvedené v dolnom riadku druhého  stĺpca. V tejto časti má byť uvedený hrubý odhad nevyhnutných zdrojov – personálnych, finančných, materiálnych či technologických.