LogFrame – Predpoklady

Téma progres

Pokračujeme ďalej vo vypĺňaní logickej matice. Tento krát sa presunieme z prvého stĺpca do štvrtého, posledného stĺpca, ktorý začneme vypĺňať zospodu.

Štvrtý stĺpec definuje predpoklady. Predpoklady sú externé faktory, ktoré ovplyvňujú alebo dokonca určujú úspech projektu, avšak ležia mimo kontroly manažmentom. Vhodným príkladom je napríklad počasie, cenová stabilita alebo rozhodnutia zúčastnených strán, na ktoré nemáme dosah. 

V prípade, že predpoklady naformuluje negatívne, stávajú sa z nich riziká. Teda externé faktory, ktoré by sa nemali objaviť, aby mohol byť projekt úspešný.

Ako je možné vidieť, stĺpec predpoklady je posunutý o jeden riadok. Jeho vypĺňanie začíname tento krát zospodu, a to definovaním vstupných podmienok.

Vstupné podmienky sa odlišujú od predpokladov v tom, že tieto podmienky musia byť naplnené na to, aby projekt mohol vôbec začať.  Napríklad v našom fiktívnom prípade by sme mohli ako vstupné podmienky zadefinovať:  

· Finančná stabilita žiadateľa – nakoľko je nevyhnutná pre spolufinancovanie projektu
· V rovnakom čase nebudú zorganizované žiadne konkurenčné festivaly

Po vstupných podmienkach vypĺňame ďalšie políčka v štvrtom stĺpci. Ako postupujeme vyššie, tak uvádzame predpoklady na dosiahnutie výstupov, špecifického a hlavného cieľa.

Predpoklady tak v našom fiktívnom prípade môžu byť zadefinované nasledovne:

· Dostupnosť členov prípravného výboru
· Dostupnosť členov divadelného súboru
· Vhodnosť počasia
· Sp
olupráca so samosprávou – ktorá nám bude dávať povolenia na predstavenia, ktoré sa budú konať vonku
· Záujem médií
· Konsenzus členov prípravného výberu
· Záujem divákov o festival
· Funkčnosť registračného systému, cez ktorý sa budú registrovať potenciálni účastníci.

Najvyššie by mohol ako predpoklad byť uvedený napríklad „Zvýšená aktivita ostatných kultúrnych inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji.“ Najvyššie políčko v štvrtom stĺpci ostáva nevyplnené.