LogFrame – Zdroje overenia

Téma progres

Posledný stĺpec, ktorý vypĺňame v logickej matici je tretí stĺpec – Zdroje overenia.

Zdroje overenia indikujú, kde a v akej forme možno získať informácie o dosiahnutí hlavného cieľa, špecifického cieľa a výstupov tak, ako sú popísané v objektívne overiteľných ukazovateľoch.

Zdroje overenia by mali určiť v akom formáte budú informácie k dispozícii, kto by mal poskytnúť dané informácie a ako často by mali byť dané informácie poskytnuté.

Aj v prípade tretieho stĺpca –Zdroje overenia, sa pozrieme na náš príklad.

Zdroje overenia pre objektívny ukazovateľ, ktorý máme zadefinovaný na úrovni hlavného cieľa, teda „počet návštevníkov kultúrnych aktivít v Košickom samosprávnom kraji“ môžu byť napríklad dostupné štatistiky kultúrnych inštitúcií, alebo ktoré zbierané komplexne na úrovni kraja.

V prípade ukazovateľa  „Zvýšenie povedomia o hrozbách xenofóbie“ môžu byť zdroje overenia napríklad správy z prieskumu verejnej mienky.

O riadok nižšie, na stupni špecifického cieľa máme ako ukazovatele zadefinované počet účastníkov na našich podujatiach a počet zorganizovaných vystúpení. Obe je možné zdokladovať napríklad fotodokumentáciou, videodokumentáciou alebo prezenčnými listinami.

A na úrovni výstupov prináležia zadefinovaným ukazovateľom rôzne zdroje overenia. Napríklad zápisy, prezenčné listiny, print screeny, videá a podobne.

Náklady a zdroje financovania sú uvedené v dolnom riadku tretieho stĺpca.