Projekt, program a portfólio

Téma progres

V tejto časti si predstavíme, aký je rozdiel medzi projektom, programom a portfóliom.

Projekt je sériou jedinečných, komplexných a prepojených aktivít, ktoré majú spoločný cieľ alebo účel a musia byť uskutočnené v určitom konkrétnom čase, v rámci rozpočtu a podľa špecifikácie. Projekt je teda dočasná aktivita zameraná na tvorbu alebo vývoj, špecifického produktu alebo služby.

Teraz si zopakujeme, že projekt má dosiahnuť svoje ciele a zámery v určitom čase s presne špecifikovanými finančnými a personálnymi zdrojmi.

Medzi ďalšie charakteristiky projektu patrí:

· jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu
· premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohraných partnerov
· istá miera rizika a neistoty a ostatné

Projektom teda môžeme napríklad nazvať váš interný projekt nového odmeňovania zamestnancov alebo projekt financovaný z fondov EÚ.

Ďalej si predstavíme Program.

Program sa odlišuje od projektu a to tým, že je väčší a môže sa skladať z viacerých projektov.

Program je sériou projektov s podobným cieľom.Príkladom môže byť stavebná spoločnosť, ktorá vytvorí program, ktorého zámerom je vybudovať priemyselný technologický park a ktorý sa bude skladať z viacerých samostatných projektov.   

Program je teda séria projektov, ktorých ciele spolu prispievajú k spoločnému celkovému cieľu, a to buď  na úrovni sektora, krajiny alebo dokonca aj viacerých krajín.

Príkladom programu sú všetky dotačné a grantové schémy.

A tretím P je Portfólio.

Portfólio je súbor projektov alebo programov, ktoré sú zhrnuté do jedného súboru kvôli ich kontrole, koordinácii a optimalizácii pridelenia prostriedkov v rámci trvalej organizácie, alebo jej časti. Nemusia však mať vzájomné technologické alebo organizačné nadväznosti.

Ako príklad portfólia môžeme uviesť napríklad projektovú kanceláriu fungujúcu na univerzite.