Riziká

Téma progres

Ďalšou kapitolou sú riziká projektu.

Riziká projektu môžu byť definované ako hrozba, keď sú neistou udalosťou so záporným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu

Alebo môžu byť definované ako príležitosť, kedy sú neistá udalosť s kladným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu.

Riadenie rizík , je to skupina úloh manažéra projektu, zameraná na zisťovanie hrozieb  a príležitostí, na plánovanie a riadenie opatrení, na potláčanie hrozieb a na využívanie príležitostí projektu.

Plán riadenia rizík je písomný dokument, ktorý obsahuje:

· popis rizík projektu
· závažnosť rizík
· súbor opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu hrozieb
· využitie pozitívneho vplyvu príležitostí

Má zvyčajne dve časti – register rizík a plán odozvy.

Riziká sa posudzujú v každej fáze projektového cyklu.

Riadenie rizík na skladá zo štyroch procesov:

1. identifikácia – kedy si identifikujeme potenciálne hrozby alebo príležitosti
2. posúdenie ich závažnosti, kedy ide o proces určenia hodnoty rizika. Pomáha pri rozhodovaní, ktorými rizikami sa budeme ďalej zaoberať.

Každé riziko sa hodnotí z dvoch pohľadov:

· z možnosti výskytu – aká je pravdepodobnosť, že riziko nastane?
· z hľadiska vplyvu na projekt – ak riziko nastane, aký veľký vplyv bude mať na projekt?

Môže mať matematickú alebo grafickú formu.

3. zaobchádzanie – postup, pri ktorom hľadáme riešenia pre potenciálne riziká. Hlavným dokumentom je Plán odozvy, ktorý obsahuje preventívne opatrenia, nápravné opatrenia a pridelenú zodpovednú osobu.

Preventívne opatrenia sú proaktívne riešenia problémov predtým, ako vzniknú.  Znižujú hodnotu hrozby na únosnú mieru tým, že znižujú pravdepodobnosť výskytu alebo znižujú jej negatívny vplyv.

Nápravné opatrenia sú reaktívne riešenia, ak riziko nastane, teda záložný plán. Odstraňujú alebo minimalizujú negatívny vplyv hrozby na projekt.

4. operatívne riadenie – ide o zapracovanie preventívnych opatrení do patričných pracovných balíkov hierarchickej štruktúry prác, sledovanie účinnosti preventívnych opatrení a v prípade, že budú preventívne opatrenia neúčinné a riziko nastane, rozhodnúť a realizovať pripravené nápravné opatrenia.

V našom prípade si môžeme pri definovaní rizík – potenciálnych hrozieb alebo príležitostí, pomôcť opäť logickou maticou. V štvrtom stĺpci sme si zadefinovali predpoklady, ktoré keď si naformulujeme negatívne, máme z nich riziká. Tieto riziká následne odhadneme a pohľadu miery ich výskytu a závažnosti.

Teraz sa opýtame:

· Aká je pravdepodobnosť ich vzniku?
· A ak vzniknú, aký veľký vplyv budú mať na projekt?

Následne si zadefinujeme proaktívne alebo nápravné riešenia.