Rozpočet

Téma progres

Rozpočet projektu je písomný dokument, ktorý definuje plánovanú cenu plánovaných prác  – tovarov, služieb a stavebných prác. Pri jeho plánovaní sa vychádza z plánu nákladov.

V rozpočte interného projektu môžu byť náklady rozdelené na:

· premenlivé náklady
· pevné náklady
· iné náklady

V rozpočte externého projektu sú zvyčajne náklady vyjadrené ako cena.

V našom prípade by sme pre tvorbu rozpočtu využili excel, do ktorého by sme si prekopírovali aktivity. Následne by sme začali vypĺňať jednotlivé položky.

Pri každej aktivite by sme mali personálne náklady, ktoré by nám vychádzali z odhadu prácnosti. Pre každú aktivitu máme odhadnutý počet man-dayov, určili by sme si priemernú nákladovú cenu za 1 man-day, a vďaka tomu vieme vypočítať personálne náklady za každú aktivitu.

Následne by sme pokračovali ostatnými položkami, ktoré sa týkajú jednotlivých aktivít.

V našom projekte by hlavné položky boli personálne náklady, cestovné náklady a potom externé náklady. Medzi externé náklady by sme zaradili napr. catering, honoráre, prenájom techniky alebo prenájom priestorov.

Ako by ste mali postupovať pri príprave rozpočtu?

· Špecifikujte vstupy do projektu – materiálne ako aj nemateriálne
· Kategorizujte definované vstupy do rozpočtových kategórií – personálne, cestovné, náklady na aktivity a projektový manažment
· Určte jednotky, jednotkové ceny a sumy
· Určte interné a  externé  náklady
· Určte zdroje financovania