Vyplnenie projektovej žiadosti

Téma progres

Vyplnenie projektovej žiadosti

A na záver si ukážeme, ako všetko čo ste sa v našom kurze naučili môžete využiť pri vypĺňaní projektovej žiadosti.

Ako vzor nám poslúži formulár žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, ktorý sa využíva v rámci slovenských operačných programov.

Po vyplnení základných informácií o projekte ako identifikácia žiadateľa, identifikácia partnera, začíname vypĺňať základné informácie o projekte. Je praktické, ak hlavný cieľ nášho projektu je totožný so špecifickým cieľom danej výzvy.

Po vyplnení údajov o mieste realizácií, začíname vypĺňať informácie o zameraní a obsahu projektu.

V popise projektu a jeho jednotlivých  častiach využijeme zadefinovaný špecifický cieľ projektu a výstupy projektu.

V časti Spôsob realizácie aktivít projektu môžeme využiť zadefinované aktivity, ich časové trvanie a hlavné míľniky.

V časti Harmonogram realizácie aktivít pracujeme s aktivitami, ktoré sme si zadefinovali v logickej matici a dopracovali v pláne aktivít.

Informácie z druhého stĺpca logickej matice – Objektívne overiteľné ukazovatele, nám tvoria základ pre časť 10 – Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele.

Následne pokračujeme vypĺňaním rozpočtu projektu, rozdeleného medzi žiadateľa a prípadných partnerov.

Zadefinované riziká, ich závažnosť a opatrenia na ich elimináciu, teda všetky informácie z plánu odozvy, kompletne využijeme v časti 13 – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu.

Z obsahovej časti formulára nám tak ostávajú zadefinovať už len informácie o udržateľnosti, administratívne a prevádzkové kapacity žiadateľa, popis cieľovej skupiny a informácie o verejnom obstarávaní.