Vyplnenie žiadosti o poskytnutie NFP

Téma progres

Vyplnenie žiadosti o poskytnutie NFP

Vďaka logickej matici máte zadefinované základné aspekty vášho projektu.

Teraz si na príklade vzorovej žiadosti ukážeme, ktoré informácie o projekte si viete preniesť do projektovej žiadosti. V našom príklade budeme pracovať s formulárom žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, v rámci slovenských operačných programov.

Hlavný cieľ, špecifický cieľ a výstupy projektu využijete v popise projektu.

Aktivity, ktoré sme si zadefinovali  v logickej matici využijete v časti projektovej žiadosti s názvom Aktivity projektu.

Časové trvanie projektu je možné doplniť po finalizácií plánu aktivít.

K aktivitám môžete priradiť očakávané merateľné ukazovatele, ktoré sme si zadefinovali v stĺpci objektívne merateľné ukazovatele.

Zadefinované podmienky, resp. riziká, využijeme v časti Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu.

Ďalšie časti projektovej žiadosti si budete vedieť vyplniť po absolvovaní našich nasledujúcich lekcií.