Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

Pripravili sme pre vás tieto vzdelávacie programy a online kurzy

Riadenie organizácií a projektov
v oblasti kultúry

Naučíme vás strategicky myslieť, rozvíjať tím odborníkov, osloviť  ľudí kreatívnym marketingom, budovať sieť spolupracovníkov, ale aj zamyslieť sa nad obchodným modelom, a pripraviť si vlastný projektový zámer pre investorov. To všetko na mieru pre kultúrne organizácie.

Realizácia vzdelávacieho programu prebiehala v období mesiacov február až máj 2019 v mestách Nitra a Prešov

Riadenie programov a projektov
na rozvoj podnikania

Pomôžeme vám získať potrebné informácie pre programy na pomoc ostatným podnikateľom, zistíte ako najlepšie pomôcť začínajúcim, alebo existujúcim firmám. Získate skúsenosti z tvorby vlastného programu, projektový zámer dostane konkrétnu podobu vhodnú na získanie financovania.

Realizácia vzdelávacieho programu prebiehala v období mesiacov február až máj 2019 v mestách Nitra a Prešov

Online kurzy

Projektový tím

Za tvorbu vzdelávacích programov je zodpovedný náš tím expertov:

  • Viera Holešová, CENTIRE
  • Daniela Olejárová, CENTIRE
  • Ľubomír Billý, CENTIRE
  • Lenka Chovancová Ťupeková, CENTIRE
  • Juraj Kučera, CENTIRE
  • Anna Závodská, VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
  • Soňa Ondrejková, ROZHÝB BIZNIS
  • Jana Rešutíková, ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
  • Daniela Zarodňanská, CULTURE MATTERS

Školitelia

Ľubomír Billý

Projektové riadenie

Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Podieľal sa na príprave a realizácii projektov LEGEND  – zameranom na metodiku intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov, SO-PC-PRO  – o inovatívnych riešeniach vo výrobe a  medzinárodného projektu OpenMaker, ktorého  cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni, Berlíne a  Londýne.

Anna Závodská

Podpora podnikania

Anna je vedúcou inkubátora BeeSafe vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity, senior lektorka podnikania celo-univerzitného predmetu Startup Program na Žilinskej univerzite. Je aktívna výskumná pracovníčka a členka výskumného tímu ERA (Európsky výskumný priestor). Má dlhoročné skúsenosti ako konzultant pre rozvoj podnikania. Je jedným z vedúcich predstaviteľov startup ekosystému v Žilinskom kraji a na Slovensku ako celku. Je odborníkom na písanie návrhov projektov, hľadanie správnych schém financovania a partnerov a komercializáciu výsledkov výskumu. Spolupracovala na  zaujímavých projektoch týkajúcich sa inovácií a podnikania. Je mentor vo viacerých firmách a startupoch. Pomáha nádejným podnikateľom rozvíjať ich myšlienky. Študovala na Žilinskej univerzite, Univerzite Missouri-Saint Louis a na Seinäjoki University of Applied Sciences.

Daniela Zarodňanská

Ľudské zdroje, marketing a procesy, merateľné ukazovatele

Daniela v súčasnosti pôsobí ako projektová manažérka a pedagogička na JAMU.  Počas štúdia sa venovala grantovému fundraisingu pre kultúrne neziskové organizácie, napr. nezávislé kultúrne centrum Stará aréna či festival  Hudobná súčasnosť.  Pracovala ako externý výskumník pre Inštitút umenia – Divadelný ústav a podieľala sa na vývoji kultúrnej stratégie v spolupráci s odborom kultúry Magistrátu mesta Brna.  Daniela sa venuje produkcii medzinárodných projektov a pre Culture Matters spoluvytvára videoblog, blog a podieľa sa na organizácií a vedení lekcií. Vyštudovala divadelné manažérstvo na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, absolvovala študijný pobyt na britskej Falmouth University a Summer School Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.

Lenka Chovancová Ťupeková

Konzultácie k podnikateľským plánom

Lenka už takmer deväť rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. Lenka je dynamický človek, za každých okolností ochotný vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára perfektne fungujúce pracovné prostredie. Vyštudovala na Technickej univerzite vo Zvolene.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje

www.minedu.gov.sk