Pravidlá súťaže

Názov súťaže: SÚŤAŽ „Dual je REAL vzdelávanie“

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“) “Duál je REÁL vzdelávanie” (ďalej už len „súťaž“). Pravidlá súťaže v tomto plnom znení sú zverejnené na
internetovej stránke súťaže www.dualvkocke.sk (ďalej len „internetová stránka súťaže“) a sú dostupné v sídle  organizátora Centire s.r.o., na Záhradníckej ulici č. 72, 821 08 Bratislava, kde sú sprístupnené k nahliadnutiu všetkým osobám v termíne po dohode s organizátorom súťaže.

1. Usporiadateľ/Organizátor súťaže

Usporiadateľom a zároveň organizátorom súťaže je spoločnosť Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B (ďalej len „usporiadateľ súťaže“).

2. Miesto konania a doba trvania súťaže

2.1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

Doba trvania súťaže je stanovená od 5. novembra 2019 do 30. apríla 2020 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže predĺžiť.

3. Podmienky účasti

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá sa registruje na internetovej stránke www.dualvkocke.sk podľa  pravidiel súťaže a splní všetky stanovené podmienky pre účasť v súťaži (ďalej len „účastník súťaže“).

3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, zamestnanci a osoby spoločnosti prevádzkujúce internetovú stránku organizátora, ako aj vyššie uvedeným osobám blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3.3 Podmienkou účasti v súťaži je

Každý účastník je povinný na internetovej stránke www.dualvkocke.sk vyplniť vstupné údaje pre súťaž, a po ich odoslaní sa automaticky stáva účastníkom súťaže.

Účastník súťaže vyplní nasledovné údaje:

– meno a priezvisko dieťaťa – žiaka základnej školy v 8. alebo 9. ročníku;

– základnú školu svojho dieťaťa;

– preferované povolanie, odbor, školu svojho dieťaťa;

– platnú emailovú adresu;

– kód do súťaže, ktorý obdržal na letáku alebo prostredníctvom systému EDUPAGE;

– určí záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania (výber ÁNO/NIE);

– ohodnotí svoju školu, ako mu pomohla pri výbere povolania/školy (hodnotenie môže byť bodové od 1-5, pričom 1 je najmenej a 5 je najviac bodov).

Konanie účastníka súťaže nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi a s pravidlami tejto súťaže, nesmie byť vulgárne, poškodzujúci dobré meno organizátora či poškodzujúci práva tretích strán, v ostatných prípadoch si usporiadateľ súťaže vyhradzujú právo takého účastníka súťaže vyradiť zo súťaže.

3.4 Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

4. Priebeh súťaže a podmienky pre získanie výhry

4.1. Súťaž prebieha prostredníctvom internetovej stránky súťaže.

4.2 Súťaží sa o ceny, ktoré budú aj s uvedením ich hodnoty aktualizované na stránke www.dualvkocke.sk, pričom daňovú povinnosť za výhru znáša výherca.

4.3 Účastník je zaradený do losovanie o cenu súťaže a stáva sa súťažiaci. Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich náhodným spôsobom. Losovanie prebehne v priestoroch kancelárie usporiadateľa súťaže v Bratislave.

4.4 O získaní výhry a možnostiach prevzatia bude účastník súťaže informovaný e-mailom zaslaným na ním registrovanú e-mailovú adresu, a to do 3 dní od ukončenia súťaže. Organizátor súťaže zároveň bude po ukončení súťaže kontaktovať výhercu na uvedený e-mail, kde požiada o uvedenie doručovacej adresy pre distribúciu výhier. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 3 dní od doručenia doručovacej adresy, a to prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Pokiaľ výherca nezašle informácie o doručovacej adrese do 5 dní od vyzvania, prepadá výhra v prospech usporiadateľa, rovnako tak prepadajú výhry, ktoré budú usporiadateľovi vrátené ako nedoručené. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne.

4.5 Výherca bude oznámený v deň žrebovania prostredníctvom internetovej stránky súťaže.

4.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pre zmenu pravidiel súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke organizátora na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Účastník súťaže udeľuje podľa zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) usporiadateľovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených s súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách usporiadateľa súťaže, ako aj ponúkaniu produktov usporiadateľa súťaže a zasielaniu obchodných oznamov  prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to na dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je organizátor súťaže.

5.2 Účastník súťaže zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli po dobu 5 rokov od začiatku súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným i prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom, za podmienky zabezpečenia rovnakého stupňa ochrany osobných údajov účastníka poverenou osobou.

5.3 Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou alebo žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu organizátora lubomir.billy@centire.com. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu jeho doručenia organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie k vylúčeniu účastníka súťaže zo súťaže.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže.

6.2. Usporiadateľ súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách súťaže.

6.3. Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže si vyhradzujú právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného neprijateľného chovania zo strany účastníka súťaže ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

6.4. Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

6.6. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súťažiaci, ktorí sa zúčastňujú tejto súťaže prehlasujú, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky.

 

Organizátor súťaže: Centire s.r.o.

V Bratislave dňa 31.10.2019