Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom portálu Centire-projekty  (https://www.centire-projekty.com) je spoločnosť Centire s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B (ďalej ako „Centire“).

Spoločnosť Centire vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu Centire Projekty:

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti záujemcov a Centire ako poskytovateľa služieb v oblasti podnikateľského poradenstva, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním portálu Centire Projekty.

Centire má za cieľ prostredníctvom portálu Centire Projekty poskytovať záujemcom školenia v oblasti podnikateľského poradenstva v témach zverejnených podľa výberu Centire v Databáze školenia. Záujemcovi je umožnené prostredníctvom portálu vyhľadať aktuálnu ponuku školení v oblasti podnikateľského poradenstva a prihlásiť sa do niektorého z ponúkaných školení.

Platobné transakcie medzi záujemcom a Centire sú zabezpečované prostredníctvom systému platieb portálu Centire Projekty.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov portálu Centire Projekty. Pred prvým použitím portálu Centire Projekty je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím portálu vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Centire je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov portálu Centire Projekty s uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na portáli spolu s ich novým znením. Užívatelia portálu Centire Projekty sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní portálu aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.

Vzájomné majetkové vzťahy záujemcov a Centire a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire Projekty sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire Projekty budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto

Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 122/2013

  1. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní portálu Centire Projekty.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli Centire Projekty.

 

Definície pojmov

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúci význam:

 

Centire s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B ako prevádzkovateľ portálu Centire Projekty(https://www.centire-projekty.com) poskytuje záujemcom školenia v oblasti podnikateľského poradenstva v témach podľa výberu Centire

Tatra banka, a.s., je banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B. Tatra banka, a.s. poskytuje prostredníctvom portálu svoju službu CardPay užívateľom portálu.

Portál je platforma Centire Projekty (https://www.centire-projekty.com).

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti záujemcov a ich vzťahy s Centire.

Záujemca je  fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v predpísanej forme prihlási pre vybranú tému v rámci ponuky školení.

Užívateľ je vo všeobecnosti osoba, ktorá sa prihlási na portál bez ohľadu na to, o sa prihlási na niektorú tému v rámci ponuky školení, alebo nie.

Prihláška je vyplnenie predpísaného formulára záujemcom pre vybranú tému z Databázy školení.

Databáza školení je ponuka školení v oblasti podnikateľského poradenstva, ktorá je prostredníctvom portálu prezentovaná záujemcom.

Registrácia záujemcu  sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára minimálne v rozsahu užívateľského názvu spoločnosti, mena, hesla a emailovej adresy.

Cena je účastnícky poplatok za školenie jednej osoby vo vybranej téme. Cenu platí záujemca vopred na základe zálohovej faktúry.

CardPay je platobný portál, ktorý umožňuje žiadateľom platiť za služby poskytované prostredníctvom portálu platobnou kartou. Po vyplnení objednávky služieb a po zvolení platby kartou je žiadateľ presmerovaný na zabezpečenú webovú stránku Tatra banka, a.s., kde vyplní nasledovné údaje: číslo svojej karty, platnosť karty, ochranný CVV 2/CVC 2 kód a v prípade 3-D Secure aj heslo. Centire Projekty dostáva ihneď notifikáciu o výsledku platby.

Účet Centire Projekty je transakčný účet spoločnosti Centire, na ktorý záujemca platí Cenu  pre prípad jej spoplatnenia.

Zálohová faktúra je faktúra, ktorou Centire preddavkovo účtuje záujemcovi zaplatennie Ceny. Zúčtovanie preddavku sa vykoná riadnou zúčtovacou faktúrou podľa platných právych predpisov.

Potvrdenie je elektronická správa zaslaná záujemcovi o prijatí platby na Cenu.

Reklamácia je úkon reklamácie poskytnutia služby školenia pre prípad, že služba nebola poskytnutá riadne alebo včas.

Reklamačná lehota je sedem kalendárnych dní odo dňa poskytnutia príslušnej služby. Reklamáciu služby je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej Centire, v ktorej záujemca riadne popíše vytýkané vady poskytnutej služby. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty Centire Projekty reklamáciu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušnej služby zaniká.

Vybavenie reklamácie vykoná Centire. Lehota na vybavenie reklamácie poskytnutej služby je stanovená na desať pracovných dní od obdržania reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je Centire povinná oznámiť výsledok reklamácie záujemcovi. V prípade uznania reklamácie má záujemca primárne nárok na zľavu z ceny predmetnej služby. V prípade, že Centire posúdi reklamáciu služby ako neoprávnenú, Centire reklamáciu odmietne, čím sa reklamácie považuje za vybavenú.